Regulamin konkursu Moto Road Show

§1 [Postanowienia ogólne]

 

 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu profilu „Suzuki Polska” na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/SuzukiPolska

 1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1 z p n. zm. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Suzuki Motor Poland Sp z o.o. jest firma Communication Unlimited Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa.
 4. Konkurs Moto Road Show będzie odbywać się w dniach od 15.06.2023 r. do 25.06.2023 r. do godziny 23:59.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników, w związku z realizacją Konkursu.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie zwana dalej Uczestnikiem.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mające pełne zdolności do czynności prawnych.

 

§3[ZASADY KONKURSU]

 

 1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie: Jaka jest twoja najciekawsza motocyklowa przygoda i umieszczenie tej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (z dnia 15.06.23) do godziny 23.59 w niedzielę 25.06.2023.
 2. Tylko zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie zdjęcia zamieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym w czasie wskazanym w 1 pkt wezmą udział w Konkursie.
 3. W momencie opublikowania ogłoszenia konkursowego, uczestnik automatycznie potwierdza, że zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/ lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego zgłoszenia. Jednocześnie w przypadku zwycięstwa w konkursie, uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zgłoszenia konkursowego.
 4. W momencie opublikowania zgłoszenia konkursowego uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 7. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
 8. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

 

§4[NAGRODY]

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest plecak, dwa kubki, dwie „nerki” i pokrowiec na iPad. Autorów 6 najciekawszych odpowiedzi wyłoni trzyosobowe jury.
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą w subiektywnej ocenie Organizatora mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

 

§5 [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 01.07.2023 do godziny 17.00 poprzez ogłoszenie wyników na stronie https://www.facebook.com/SuzukiPolska i/lub przez kontakt w wiadomości prywatnej.
 2. Odbiór nagród odbywa się poprzez wysyłkę kurierem tylko na terenie Polski. Koszt wysyłki pokrywa organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez zwycięzców Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Suzuki Polska i w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

 

§7 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca, będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować strat lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook.
  c. sposób w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook.
  d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

 

§8[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.facebook.com/SuzukiPolska
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 

 

Jak dojechać?