CHCESZ OTRZYMYWAĆ CIEKAWE INFORMACJE PROSTO Z BLUECITY?
WYPEŁNIJ PONIŻSZE POLA ABY DOSTAWAĆ NEWSLETTER.
 • PŁEĆ
 • CZY MASZ DZIECI?
Wybierz kategorie, z jakich chcesz otrzymywać informacje specjalne:

Jednocześnie przypominamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000126317, o kapitale zakładowym w wysokości 2.740.000,00 zł, NIP: 5291000526, REGON: 010738034 (dalej zwana „BLUE CITY”). Może się Pan/Pani skontaktować z BLUE CITY za pośrednictwem następującego adresu e-mail: info@bluecity.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: iod@bluecity.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez BLUE CITY zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu marketingu własnych towarów i usług Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w celu marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, korzystających z powierzchni w Centrum Handlowym BLUE CITY w Warszawie.
 4. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych: w celu wykonania postanowień umów, w tym m.in. regulaminów Pana/Panią wiążących (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BLUE CITY lub podmiotów trzecich korzystających z powierzchni w Centrum Handlowym BLUE CITY w Warszawie tj. marketingu bezpośredniego BLUE CITY lub ww. podmiotów (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), a w tych przypadkach gdzie jest to wymagane - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet: Freshmail LTD.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pan/Pani uprawniony/a. W przypadku newslettera zaprzestanie przetwarzania danych na potrzeby tego newslettera wymaga odwołania zgody na postanowienia jego regulaminu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BLUE CITY dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych które zostały dostarczone Blue City przez Pana/Panią.
 8. Może się Pan/Pani sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy: a) zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją i przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez BLUE CITY lub osobę trzecią, w tym gdy dochodzi do profilowania na ww. podstawie. Powyższe prawo sprzeciwu przysługuje Panu/Pani również w przypadku, gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie. Jeśli będzie Pan/Pani chciał/a zrezygnować z otrzymywania newslettera należy odwołać zgodę na postanowienia jego regulaminu.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg przesyłania Panu/Pani materiałów marketingowo – handlowych dotyczących Centrum Handlowego BLUE CITY Warszawie lub podmiotów trzecich korzystających z jego powierzchni, w szczególności informacji o planowanych lub organizowanych przez lub przy udziale BLUE CITY lub na terenie CH Blue City akcjach marketingowych, ofertach handlowych, wydarzeniach, e-booków, newslettera, materiałów promocyjnych.
 12. Wobec Pana/Pani osoby nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.